Úvodní slovo ředitelky školy

Dovolte mi představit vám Gymnázium, Ostrava–Hrabůvka, školu, jež se může pyšnit již sedmdesátiletou tradicí, a to z pozice její ředitelky. Tuto funkci vykonávám již dvanáctým rokem a po celou dobu se jí snažím modelovat tvář Otevřené školy. Kantoři našeho gymnázia tuto koncepci přijali za svou, a společně tak formujeme školu, jež se může prezentovat řadou předností. Shrnout je na jednu stránku nebude vůbec jednoduché. Vždyť jen každoroční výroční zpráva o činnosti má přes 70 stránek. Pokusím se alespoň o malé shrnutí toho, co dělá naši školu místem, kde studenti rádi studují a kantoři rádi vyučují.

Vnější vzhled budovy zmodernizovala rozsáhlá rekonstrukce, v jejímž rámci došlo roku 2009 k dosažení bezbariérovosti. Příjemné prostředí dotváří rozsáhlý pozemek obklopující školu, na kterém je nejen venkovní sportovní areál, ale také vnější ekologická učebna a venkovní atrium školy. Krok s dobou držíme také moderně vybavenými jazykovými učebnami, posluchárnami a laboratořemi biologie, chemie a fyziky. Svůj prostor má i výuka hudební a výtvarné výchovy. Všechny třídy jsou vybaveny počítači a dataprojektory, wi-fi síť v celém areálu je samozřejmostí. Dobrou školu netvoří však jen vzhled a vybavení.

Gymnáziím se často vyčítá, že vychovávají elitu. Já jsem naopak na tuto skutečnost hrdá. Pokud budeme hovořit o elitě jako o „těch nejlepších“. Věřím, že my připravujeme ty v budoucnu nejlepší odborníky v mnoha oborech lidské činnosti. Špičkové právníky, lékaře, farmaceuty, chemiky, architekty, pedagogy, programátory, techniky, veterináře, překladatele, skladatele, spisovatele, novináře i politiky. Jsme ovšem škola zaměřená nejen na vzdělávání, ale také na výchovu. Elita pro mě tedy neznamená jen lidi vzdělané a úspěšné, ale také vnímavé, respektující, lidi se sociálním cítěním. Proto klademe důraz na organizování celé řady charitativních akcí.

Abychom dokázali naše studenty ke studiu na vysokých školách připravit co nejlépe, spolupracujeme s vysokými školami. Jsme Fakultní školou Ostravské univerzity. Na mnoha projektech spolupracujeme například s VŠB, Slezskou univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci.

Nenapadá mě obor, ve kterém bychom v průběhu studia neumožnili a nepomohli zájemcům se realizovat. Tak tedy namátkou.

Český jazyk – naši budoucí učitelé mateřského jazyka, novináři, spisovatelé, lingvisté, herci apod. se kromě olympiád mohou účastnit také recitačních soutěží, literární soutěže, hrát v dramatickém kroužku či vyzkoušet své schopnosti v kroužku literárním apod. Všichni studenti pak mohou využívat moderně vybavenou knihovnu.

Cizí jazyky – nejen budoucím odborníkům, ale všem studentům umožňujeme soutěžit v pěti jazycích (anglický, francouzský, německý, ruský a španělský) na olympiádách, soutěžích. Organizujeme výjezdy do zahraničí, pořádáme školní i mimoškolní akce (Skotská noc, English Night, Španělská noc).

Matematika – jsme členy Jednoty českých matematiků a fyziků. Spolupracujeme na několika projektech s VŠB (Matematika s radostí). V robotickém kroužku mohou studenti využít znalosti nejen matematické, ale také z oblasti programování. Výuka informatiky probíhá ve dvou specializovaných učebnách. Výuku vedeme tvůrčím způsobem – studenti mohou vytvářet např. rozhlasové spoty, filmy, které nekončí v šuplíku, ale zpřístupňujeme je veřejnosti.

Biologie, fyzika, chemie – díky projektům máme vybaveny všechny 3 odborné laboratoře nejen novým nábytkem, ale také špičkovou měřicí technikou. I v těchto předmětech jsou studenti úspěšní jak v předmětových olympiádách, tak ve Středoškolské odborné činnosti. Pro zájemce o zoologii máme i koutek živé přírody. Odborně zaměřené exkurze, výlety za poznáváním přírody a besedy jsou samozřejmostí.

Základy společenských věd – asi nejzajímavější je výuka nepovinného předmětu aplikovaná ekonomie, ve kterém se studenti pod vedením zkušeného pedagoga učí podnikat, a to ne teoreticky, ale v reálném podnikatelském prostředí, a pak se svými zkušenostmi v podnikání soutěží. Za posledních 15 let vždy zvítězili v krajském kole a postoupili do národního finále. Toto finále vyhráli dvanáctkrát a postoupili do evropského finále.

Dějepis – tradiční akce Setkání s historií připomíná studentům události 20. století. Nevynecháváme ani různé soutěže, do nichž se zapojujeme či je sami organizujeme. Tělesná výchova – má k výuce k dispozici nejen dvě tělocvičny, ale také venkovní sportovní areál. Nabízíme lyžařské a sportovní kurzy s pestrým výběrem aktivit (včetně zahraničních). Specialitou našeho gymnázia je externí tělesná výchova, při které se studenti seznamují s netradičními sporty (cvičení ve fitness centrech, plavání nebo jízda na in-line bruslích).

Občanské sdružení Pro Gymnasium nám pomáhá financovat aktivity, na které státní rozpočet nestačí. Podporujeme sportovní a kulturní aktivity našich studentů. Oceňujeme nejlepší žáky a pomáháme sociálně slabším financovat učebnice, ale také lyžařské a sportovní kurzy a exkurze.

To, čeho si na našem gymnáziu cením nejvíce, je tým špičkových pedagogů, kteří dovedou svůj obor nejen učit, ale také pro něj nadchnout studenty. Výukou však jejich aktivity nekončí, v rámci projektů pomáhají získávat škole peníze z Evropských strukturálních fondů a jsou součástí všeho, co utváří příznivé klima na Gymnáziu, Ostrava–Hrabůvka, škole, na niž jsem hrdá a která má co nabídnout.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).