Kritéria přijímacího řízení - 8leté studium

Ředitelka školy rozhodla podle §60 odst. 1 a 2 Školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2024/2025:

1. Průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 4. ročníku (P41 a P42) a 1. pololetí 5. ročníku (P51) podle vzorce B = 40 - 10 (P41 + P42 + P51).

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů (minimální počet bodů je 0).

2. Výsledky přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných testů z matematiky a českého jazyka a literatury.

písemný test z matematiky
70 minut
0-50 bodů
písemný test z českého jazyka a literatury
60 minut
0-50 bodů

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Maximální počet bodů v rámci přijímacího řízení je tedy 110.

Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří v jednotné přijímací zkoušce v testu z matematiky dosáhnou minimálního bodového zisku 12 bodů a v testu z českého jazyka dosáhnou rovněž minimálního bodového hodnocení 12 bodů.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Při rovnosti bodů budou rozhodující:

  1. získané body v testu z matematiky,
  2. získané body v testu z českého jazyka,
  3. nižší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku na základní škole,
  4. procentuální podíl počtu získaných bodů za otevřené úlohy v testu z matematiky,
  5. procentuální podíl počtu získaných bodů za otevřené úlohy v testu z českého jazyka,
  6. vyšší počet získaných bodů za úlohy v testu z matematiky označené v zadání lichým číslem,
  7. v případě, že všechny výše uvedené způsoby řazení selžou, rozhoduje se pomocí náhodného losování za přítomnosti ředitele a min. dvou členů školské rady a o tomto losování je proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.

Přijímání cizinců

Přijímací řízení cizinců se řídí §20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Úspěšné zvládnutí rozhovoru je podmínkou pro zařazení uchazeče do systému rozhodování o přijetí ke studiu (zároveň s dosažením alespoň minimálního požadovaného počtu bodů z testu z matematiky). Ostatní kritéria platí pro tyto uchazeče ve stejné míře.

Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025:

  1. Promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.
  2. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
  3. Společně se žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).